25 lis

Leasing finansowy

Skupiając się na leasingu warto zauważyć, iż jedną z tych najważniejszych kwestii mających późniejsze konsekwencje stanowi wybór jego rodzaju bowiem wyróżnić można w zasadzie dwie zasadnicze odmiany – leasing operacyjny oraz leasing finansowy. Znaczna część przedsiębiorców używających którejś z powyższej wymienionej formy finansowania inwestycji decyduje się na skorzystanie z leasingu operacyjnego, z tej przyczyny może należałoby wiedzieć z czym dokładnie ów wybór się wiąże. Otóż w leasingu operacyjnym za dokonywanie odpisów amortyzacyjnych odpowiedzialna jest konkretna firma leasingowa. Jakie korzyści z tytułu leasingu operacyjnego zyskuje przedsiębiorca? W dużym stopniu ma on możliwość wliczenia w koszty uzyskania swojego przychodu zarówno opłaty podstawowej, comiesięcznych rat leasingowych jak i wszelkich kosztów które wiążą się z użytkowaniem przedmiotu umowy. Podstawowym warunkiem niezbędnym do spełnienia, o którym należy tu również powiedzieć jest fakt, iż w celu uzyskania prawa do wspomnianych już przywilejów, umowa pomiędzy leasingobiorcą a leasingodawcą musi być zawarta na czas określony nie krótszy niż 40% czasu amortyzacji dzierżawionego przedmiotu. Analizując specyfikę leasingu operacyjnego należy odnieść się również do kwestii powiązanych z odprowadzeniem podatku VAT. Otóż w wyżej wymienionym przypadku będzie on niejako rozłożony w czasie, bowiem odprowadzać go należy cyklicznie z każdą kolejną ratą leasingową. O czym dodatkowo musimy pomyśleć? W zakresie leasingu operacyjnego jest możliwa dość mocna dowolność jeśli chodzi o kwestie połączone z wykupieniem wynajmowanego dobra. Niechybnie wraz z wygaśnięciem umowy, przedsiębiorcy przysługuje możliwość odkupienia danej rzeczy na własność jednakże oczywiście nie jest to opcja obligatoryjna i ostateczna decyzja jest zależna w każdym przypadku od indywidualnych potrzeb. W przeważającej większości spraw tego typu przyjęło się wykonywanie formalnego przeniesienia praw własności na leasingobiorcę (choć uprzednio musi on wnieść dodatkową opłatę pod postacią kwoty wykupu uzgodnionej na samym początku procesu porozumienia, w umowie), zwłaszcza przy dłuższych umowach chociaż nie zawsze jest to regułą i w końcowym rozrachunku strony mają zarówno sposobność sfinalizować umowę przeniesieniem praw własności z leasingodawcy na leasingobiorcę jak i rozwiązać ją w zwyczajnym trybie, gdzie leasingodawca nadal będzie właścicielem przedmiotu umowy a tym samym będzie mógł bez większych przeszkód zawszeć kolejną umowę z następnym zainteresowanym takim działaniem biznesmenem.
Leasing operacyjny jest w chwili obecnej zdecydowanie najpopularniejszą opcją, z której korzysta prawie ¾ wszystkich przedsiębiorców. Bierze się to z faktu, że taki rodzaj umowy jest korzystniejszy dla znacznej większości zainteresowanych podmiotów zwłaszcza pod kątem podatkowym, a jak ogólnie jest to znane kwestia ta ma bardzo duże znaczenie w związku z tym też powinna być rozpatrywana indywidualnie. Aktualna struktura rynku powoduje, że dla znakomitej większości podmiotów korzystniejszy jest wybór leasingu operacyjnego, co nie znaczy, że musi on stanowić wybór niemalże z marszu, bowiem każdorazowo podjęta decyzja odnośnie wyboru rodzaju podpisanej umowy musi być wyprzedzona szczegółową analizą pod kątem tego co będzie dla danego biznesmena najbardziej korzystne.